สาส์นจากนายก
  คณะกรรมการบริหาร
  คณะกรรมการจัดงานประกวด
  คณะทำงาน      สาส์นจากนายกฯ

 

      สวัสดีค่ะท่านสมาชิกสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขประเทศไทยทุกท่าน ดิฉันในนามของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัขแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการบริหาร ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติและไว้วางใจให้ดิฉันและคณะกรรมการบริหารเข้ามาบริหารงานและรับใช้พี่น้องสมาชิกทุกท่าน ดิฉันและคณะกรรมการบริหารขอนำเอา ความรู้ ความสามรถ สติปัญญา และประสบการณ์ ปฎิบัติหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ นำพานโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อท่านสมาชิกซึ่งถือว่าเป็นสัญญาที่จะยึดถือปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท่านสมาชิกทุกท่าน ทั้งนี้ดิฉันใคร่ขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกทุกท่านช่วยผลักดันสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข(ประเทศไทย) ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และเป็นองค์กรที่เต็มไปด้วยความรัก ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความสมานฉันท์
 

      ท้ายสุดนี้ ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยอำนวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ความสุขในชีวิต สมปรารถนาของทุกท่าน

 

นางวนิดา บุษกรนันท์
นายกสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย)