ประธานคณะกรรมการตัดสิน:       คุณวนิดา บุษกรนันท์
ที่ปรึกษาประธานกรรมการตัดสิน:  คุณธนา อัจฉริยะวรรณ
เลขานุการกรรมการตัดสิน:           คุณจักรพันธ์ จันทรัศมี

1. กรรมการตัดสินทุกสายพันธุ์ (All Breed Judge)

1.1. คุณธนา อัจฉริยะวรรณ
1.2. คณลัดาวัลย์ โชติธาดา
1.3. คุณเอกรัฐ แสงคณะคุปต์
1.4. คณสมศักดิ์ เตชะปิติ
1.5. รศ.ทพ.พาสศิริ นิสาลักษณ์
1.6. ทพ.มล.อภิวุฒิ เกษมสันต์
1.7. คณนรนารถ รัตนศักดิ์วิบูลย์
1.8. คณธนกฤต ปฏิญญาวัฒน์
1.9. คณพีรพงษ์ พิสิฐวุฒินันท์
1.10. คุณจักรพันธ์ จันทรัศมี
1.11. คุณต่อชัย จันทร์คำ
1.12. คุณชาย กุลนิพัทธ์
1.13. Mr. Phred Wong
1.14 คุณจิระ สัตตะพันธ์คีรี
1.15 คุณสุธีศักดิ์ ภักดีเทวา
1.16 คุณวิภาส ทวีกิติกุล
1.17 คุณนภดล จิตติวรรณ

2. กรรมการตัดสินเฉพาะกลุ่ม (Group Judge)

 • 2.1 คุณสุดเขตร์ โรหิตรัตนะ                     *** มีสิทธิ์ตัดสินรอบ Best in Show

กลุ่มที่ 2 Pinschers, Schnauzers, Molossians, Swiss Mountain and Cattledogs
กลุ่มที่ 3 Terrier
กลุ่มที่ 5 Spitz and Primitive types
กลุ่มที่ 7 Pointing Dogs
กลุ่มที่ 8 Retrievers, Flushing Dog and Waterdogs
กลุ่มที่ 9 Companion and Toy Dogs

 • 2.2 คุณนันทา ตันสัจจา

กลุ่มที่ 3 Terrier
กลุ่มที่ 4 Dachshunds
กลุ่มที่ 5 Spitz and Primitive types
กลุ่มที่ 9 Companion and Toy Dogs
เพิ่มเติมในสายพันธุ์ : Italian Greyhound, Dalmatian, Schipperke

 • 2.3 คุณณัติวัฒน์ สินเหลือ     *** มีสิทธิ์ตัดสินรอบ Best in Show

กลุ่มที่ 1 Sheepdogs and Cattledogs (except Swiss Cattledogs)
กลุ่มที่ 2 Pinschers, Schnauzers, Molossians, Swiss Mountain and Cattledogs
กลุ่มที่ 3 Terrier
กลุ่มที่ 5 Spitz and Primitive types
กลุ่มที่ 7 Pointing Dogs
กลุ่มที่ 8 Retrievers, Flushing Dog and Waterdogs

 • 2.4 คุณพลกฤษณ์ ยะพรม

กลุ่มที่ 2 Pinschers, Schnauzers, Molossians, Swiss Mountain and Cattledogs
กลุ่มที่ 3 Terrier
กลุ่มที่ 5 Spitz and Primitive types
กลุ่มที่ 9 Companion and Toy Dogs
กลุ่มที่ 10 Sighthounds

 • 2.5 คุณสุรัค นกแก้ว

กลุ่มที่ 2 Pinschers, Schnauzers, Molossians, Swiss Mountain and Cattledogs
กลุ่มที่ 3 Terrier
กลุ่มที่ 5 Spitz and Primitive types
กลุ่มที่ 9 Companion and Toy Dogs
กลุ่มที่ 10 Sighthounds

 • 2.6 คุณนาวิน แสงวิเวก

กลุ่มที่ 2 Pinschers, Schnauzers, Molossians, Swiss Mountain and Cattledogs
กลุ่มที่ 3 Terrier
กลุ่มที่ 4 Dachshunds
กลุ่มที่ 5 Spitz and Primitive types
กลุ่มที่ 9 Companion and Toy Dogs

 • 2.7 คุณวนิดา บุษกรนันท์    *** มีสิทธิ์ตัดสินรอบ Best in Show

กลุ่มที่ 1 Sheepdogs and Cattledogs (except Swiss Cattledogs)
กลุ่มที่ 2 Pinschers, Schnauzers, Molossians, Swiss Mountain and Cattledogs
กลุ่มที่ 3 Terrier
กลุ่มที่ 4 Dachshunds
กลุ่มที่ 5 Spitz and Primitive types
กลุ่มที่ 7 Pointing Dogs
กลุ่มที่ 8 Retrievers, Flushing Dog and Waterdogs
กลุ่มที่ 9 Companion and Toy Dogs

 • 2.8 คุณพงศกร พงษ์ศักดิ์

กลุ่มที่ 5 Spitz and Primitive types
กลุ่มที่ 9 Companion and Toy Dogs

 • 2.9 คุณสมวร อุดงจงรักษ์

กลุ่มที่ 4 Dachshunds
กลุ่มที่ 6 Scenthounds and Related Breeds

 • 2.10 คุณยุทธรักษ์ รัตนชมพู

กลุ่มที่ 3 Terrier
กลุ่มที่ 5 Spitz and Primitive types
กลุ่มที่ 9 Companion and Toy Dogs

 • 2.11 คุณสาธิดา บุนนาค

กลุ่มที่ 5 Spitz and Primitive types
เพิ่มเติม Pug

 • 2.12 คุณชัยวัฒน์ ตั้งคารวคุณ

กลุ่มที่ 5 Spitz and Primitive types
กลุ่มที่ 9 Companion and Toy Dogs

 • 2.13 คุณทวิชชนท์ บุญทิพย์

กลุ่มที่ 6 Scenthounds and Related Breeds

 • 2.14 Mr. Karl Flood

กลุ่มที่ 1 Sheepdogs and Cattledogs (except Swiss Cattledogs)
เพิ่มเติม Pyrenean, Weimaraner, Siberian, Samoyeds, Shiba, Thai Ridgeback dog, Thai Bangkaew Dog

 • 2.15 คุณสืบพงษ์ พันธุ์พฤทธิ์

กลุ่มที่ 5 Spitz and Primitive types
เพิ่มเติม Chihuahua, French Bulldog, Pug, Poodle

3. กรรมการตัดสินเฉพาะสายพันธุ์ (Breed Judges)

3.1 ​คุณภู่ศักดิ์ โปษยะจินดา

 • สายพันธุ์: Beagle, Collie Rough and Old EnglishSheepdog

3.2 ​คุณพลากร ต้นสายเพ็ชร์

 • ​สายพันธุ์: Rottweiler and Bullmastiff

3.3 ​คุณอัฐพร ดำรงกุล ​

 • สายพันธุ์: Bulldog

3.4 คุณนรฤทธิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

 • ​สายพันธุ์: Bull Terrier

3.5 ​คุณทัศนัย ภาดานุพงศ์

 • สายพันธุ์: Chihuahua

3.6 คุณพัชรี สายปรีชา

 • สายพันธุ์: Labrador Retriever

3.7 คุณจิรภัส เพ็ชรสงวนศรี

 • สายพันธุ์: Miniature Pinscher ​

3.8 คุณเพิ่มศักดิ์ ปิติธนสารสมบัติ ​ ​

 • สายพันธุ์: Miniature Pinscher

​3.9 ​คุณธเนศ ธีรฐิตยางกูร ​ ​

 • สายพันธุ์: Miniature Pinscher

​3.10 ​คุณสุรเดช เอกวิริยะกิจ

 • สายพันธุ์: Pomeranian

3.11 ​คุณธีรศักดิ์ แสงม่วง ​

 • ​สายพันธุ์: Pomeranian ​

3.12 ​คุณปพิชญา สุคนน้อย ​ ​

 • สายพันธุ์: Shih Tzu ​

3.13 ​คุณสาวิตรี วีรวรรณ

 • สายพันธุ์: Shih Tzu

​3.14 ​คุณอรนุช กาญจชูศักดิ์ ​

 • ​สายพันธุ์: Siberian Husky ​

3.15 ​คุณต่อวงศ์ ตะล่อมสิน ​ ​

 • สายพันธุ์: Siberian Husky ​

3.16 ​คุณสันติ เนรมิตพาณิชย์

 • ​สายพันธุ์: Thai Bangkaew Dog and Thai Ridgeback Dog

3.17 ​คุณโสภณ จงรักษ์

 • สายพันธุ์: Thai Bangkaew Dog ​

3.18 ​คุณไพโรจน์ รุ่งภูวพัฒน์ ​ ​

 • สายพันธุ์: Thai Bangkaew Dog ​

3.19 ​คุณชำนาญ ชัชวาลยางกูร ​ ​

 • สายพันธุ์: Thai Ridgeback Dog ​

3.20 ​คุณทัศนะ โพธิ์นาค ​

 • ​สายพันธุ์: Thai Ridgeback Dog ​

3.21 ​พ.ต.ท.ภาสวัชร์ ศรีทัย ​ ​

 • สายพันธุ์: Thai Ridgeback Dog

​3.22 ​คุณมนตรี จันทร์สว่าง ​

 • ​สายพันธุ์: Thai Ridgeback Dog ​

3.23 ​คุณมนตรี มณีแสง4 ​ ​

 • สายพันธุ์: Thai Ridgeback Dog ​

3.24 คุณลภัส วิสุทธิ์โอฬาร ​ ​

 • สายพันธุ์: Thai Ridgeback Dog ​

3.25 ​คุณสมศักดิ์ กัณธนะ ​

 • ​สายพันธุ์: Thai Ridgeback Dog ​

3.26 ​พ.ต.ท.เสริมศักดิ์ ธรรมรักษา ​ ​

 • สายพันธุ์: Thai Ridgeback Dog ​

3.27 ​พล.ท.อำนาจ ชยาสามานนท์ ​ ​

 • สายพันธุ์: Thai Ridgeback Dog ​

3.28 ​คุณสุพจน์ อมตทวีวัฒน์ ​ ​

 • สายพันธุ์: Yorkshire Terrier ​

3.29 ​คุณอุดมศักดิ์ โล้เจริญรัตน์ ​

 • ​สายพันธุ์: Bullmastiff and Bulldog ​

3.30 ​คุณศุภเศรษฐ์ นภาศิริกุลกิจ ​ ​

 • สายพันธุ์: Golden Retriever and Labrador Retriever ​ ​

3.31 ​คุณจรัสพล ปัญญาวุฒิวิทย ​

 • ​สายพันธุ์: Pomeranian

3.32 ​คุณ​ธรรมรัฐ​ งามพร้อมสกุล ​

 • ​สายพันธุ์: Thai Bangkaew Dog and Thai Ridgeback Dog

4. กรรมการตัดสินสุนัขเชื่อฟังคำสั่ง (Companion Judges)

4.1 คุณณัติวัฒน์ สินเหลือ

4.2 คุณภาสวัชร์ ศรีทัย

4.3 คุณสันติ เนรมิตพาณิชย์

4.4 คุณสุรพงษ์ สว่างศรีบันเทิง

4.5 คุณธนา อัจฉริยะวรรณ

4.6 คุณธนกฤต ปฎิญญาวัฒน์

4.7 คุณธีราวัฒน์ สุมาลัย

5. กรรมการตัดสินสุนัขใช้งาน (Working Trial Judges)

5.1 พ.ต.ท.ภาสวัชร์ ศรีทัย

5.2 Mr.Michael D. Selby