แนะนำบริการ
  กฎ ระเบียบ
  แบบฟอร์มต่างๆ


          แนะนำบริการ

   การเป็นสมาชิก    การแจ้งผสม
   การขึ้นทะเบียนคอก    การแจ้งเกิดลูกสุนัข
   การขึ้นทะเบียนตัวสุนัข    การขอใบพันธุ์ประวัติ Pedigree
   การโอนเปลี่ยนเจ้าของ    การสักเบอร์หูสุนัข
 
   ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ


การเป็นสมาชิก
- ค่าธรรมเนียมปีละ 200 บาท ( สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด )
- ค่าบัตรสมาชิก 50 บาท
การขึ้นทะเบียนคอก
- ค่าธรรมเนียมราย 5 ปี 500 บาท และสามารถเปลี่ยนชื่อคอกสุนัขได้โดยเสียค่าใช้จ่าย 100 บาท

การขึ้นทะเบียนตัวสุนัข
- ค่าธรรมเนียมตัวละ 100 บาท
- ใบพันธุ์ประวัติ ( PEDIGREE ) ที่ได้รับการรับรอง ตัวอย่างเช่น
- ใบ EXPORT PEDIGREE (เอ็กซ์พอร์ทเพดดีกรี) ของประเทศที่เป็นสมาชิก F.C.I. , K.C. (อังกฤษ), A.N.K.C. (ออสเตรเลีย) , N.Z.K. (นิวซีแลนด์), A.K.C. (สหรัฐอเมริกา) เป็นต้น
- ใบ CERTIFIED PEDIGREE (ใบรับรองพันธุ์ประวัติ) ของสมาคมผู้นิยมสุนัขแห่งประเทศไทย (D.A.T.)
-  มายื่นโดยสมาคมฯ จะทำการประทับตราสมาคมฯ บนเอกสารทั้งหมดด้วย

การโอนเปลี่ยนเจ้าของ
- ค่าธรรมเนียมตัวละ 100 บาท

การแจ้งผสม
- การแจ้งผสมสุนัขให้สมาชิกแจ้งได้ภายใน 45 วันหลังจากวันที่ทำการผสมสุนัข (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สามารถแจ้งได้ทั้งทาง โทรสาร, ทางจดหมาย , หรือมาแจ้งด้วยตนเอง ในกรณี่ที่สมาชิกไม่ได้แจ้งผสม ภายในเวลาที่กำหนดจะมีค่าปรับดังนี้

ระยะเวลา อัตราค่าปรับ
แจ้งผสมเกินกำหนด 45 วัน สมาชิกสามารถแจ้งได้พร้อมการแจ้งเกิดลูกสุนัขแต่ต้องไม่เกิน 60 วันหลังคลอด โดยเสียค่าปรับเพิ่ม ตามจำนวนลูกสุนัขตัวละ

100

แจ้งเกิดสุนัขเกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน คิดค่าปรับเพิ่มตัวละ

100

แจ้งเกิดสุนัขเกิน 180 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี คิดค่าปรับเพิ่มตัวละ

500

แจ้งเกิดสุนัขเกิน 1 ปี โดยมีเหตุผลที่สมควร คิดค่าปรับเพิ่มตัวละ
( สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจดทะเบียนในกรณีไม่มีเหตุผลที่สมควร )

1,000

สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับหรือไม่รับจดทะเบียนลูกสุนัขที่ไม่แจ้งผสมและแจ้งเกิดตามกำหนดที่ผ่อนผันให้ ในกรณีที่รับขึ้นทะเบียนสมาคมฯ จะคิดค่าปรับเพิ่มอีกตัวละไม่ต่ำกว่า

1,000

- การแจ้งผสมสุนัขในกรณีที่ผู้ผสม (Breeder) เป็นเจ้าของสุนัขตัวเมีย แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของสุนัขตัวผู้ ให้ผู้แจ้งขอสำเนาบัตรสมาชิก หรือบัตรประชาชนของเจ้าของสุนัขตัวผู้ พร้อมทั้งเซ็นรับรองการผสมพันธุ์มายื่นด้วย

- การผสมสุนัข สมาคมฯ กำหนดอายุขั้นต่ำของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สุนัข ดังนี้
- สุนัขขนาดเล็ก พ่อและแม่พันธุ์ต้องมีอายุ 12 เดือนขึ้นไป
- สุนัขขนาดกลาง พ่อและแม่พันธุ์ต้องมีอายุ 14 เดือนขึ้นไป
- สุนัขขนาดใหญ่ (รวมทั้งในกลุ่มสุนัขใช้งาน) พ่อและแม่พันธุ์ต้องมีอายุ 18 เดือนขึ้นไป

- การแจ้งผสม แจ้งเกิดลูกสุนัขหรือการแจ้งผสมย้อนหลัง สมาคมฯ จะรับเฉพาะสุนัขพ่อพันธุ์และแม่พันธ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสมาคมฯแล้วเท่า นั้น สมาคมฯจะไม่รับแจ้งผสมและแจ้งเกิดย้อนหลังในกรณีที่สุนัขพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือมาจดทะเบียนพร้อมแจ้งเกิดลูกย้อนหลัง ยกเว้นจะมีเหตุผลอันสมควรอนุมัติ เช่น ผสมติดท้องมาจากต่างประเทศ อยู่ในระหว่างรอเอกสารจากต่างประเทศ หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่เหมาะสม โดยผู้แจ้งต้องชี้แจงมาเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะ กรรมการสมาคมฯ เพื่อพิจารณาภายหลังการรับแจ้งจดทะเบียนในกรณีเช่นนี้ขึ้นอยู่กับมติของคณะ กรรมการสมาคมฯ เป็นรายๆไป

การแจ้งเกิดลูกสุนัข
-
ภายใน 90 วันหลังจากวันที่ลูกสุนัขเกิด (ในกรณีแจ้งผสมไว้แล้ว)
- ค่าธรรมเนียมในการตั้งชื่อลูกสุนัข และค่าธรรมเนียมใบทะเบียนตัว (REGISTRATION CERTIFICATE)
ตัวละ 150 บาท
- แม่พันธุ์สุนัขต้องทำการพักท้องเป็นเวลา 4 เดือนหลังจากการแจ้งเกิดลูกสุนัขครอกล่าสุด

การขอใบพันธุ์ประวัติ PEDIGREE
- ค่าธรรมเนียมใบพันธุ์ประวัติ 3 ชั่วอายุ (3 GENERATIONS PEDIIGREE) ตัวละ 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมใบพันธุ์ประวัติ 4 ชั่วอายุ (4 GENERATIONS PEDIIGREE) ตัวละ 150 บาท
- ค่าธรรมเนียมใบพันธุ์ประวัติ EXPORT ตัวละ 500 บาท (สุนัขที่ขอออก EXPORT PEDIGREE จะต้องสักเบอร์ที่หูหรือท้อง หรือต้องฝังไมโครชิพ)

การสักเบอร์หูสุนัข
- ค่าธรรมเนียมในการสักเบอร์หูตัวละ 100 บาท (ในสถานที่)
- อัตราค่าบริการสลักเบอร์หูสุนัขนอกสถานที่ ค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากค่าจดทะเบียนตามปกติ ดังนี้

เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ค่าบริการ
ค่าบริการนอกสถานที่ครั้งละ

500

ค่าเดินทางไป-กลับในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปได้โดยรถจักรยานยนต์

คิดตามจริง

ต่างจังหวัด ค่าบริการ
ค่าบริการนอกสถานที่ครั้งละ

500

ค่าเดินทางไป-กลับ ไม่เกิน 8 ชั่วโมง ครั้งละ

500

ค่าเดินทางไป-กลับ เกิน 8 ชั่วโมง คิดเพิ่มวันละ

500

ค่าเดินทางไป-กลับในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางไปได้โดยรถจักรยานยนต์

คิดตามจริง

ค่าที่พักและอาหาร (ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องค้างคืน)

คิดตามจริง

ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงาน

คิดตามจริง