การเป็นสมาชิก

ค่าบัตรสมาชิกใหม่ 50 บาท
ค่าธรรมเนียมปีละ 200 บาท
เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

การขึ้นทะเบียนตัวสุนัข

ค่าธรรมเนียมตัวละ 100 บาท
เตรียมใบพันธุ์ประวัติ (Pedigree) ที่ได้รับการรับรองมายื่น โดยสมาคมฯ  จะประทับตราสมาคมฯ บนเอกสารทั้งหมดด้วย ตัวอย่างใบพันธุ์ประวัติที่ใช้ได้ 

 • ใบ Export Pedigree (เอ็กซ์พอร์ทเพ็ดดิกรี) ของประเทศที่เป็นสมาชิก F.C.I. , K.C. (อังกฤษ), A.N.K.C. (ออสเตรเลีย) , N.Z.K. (นิวซีแลนด์), A.K.C. (สหรัฐอเมริกา) เป็นต้น
 • ใบ Certified Pedigree (ใบรับรองพันธุ์ประวัติ) ของสมาคมผู้นิยมสุนัขแห่งประเทศไทย (D.A.T.)

การขึ้นทะเบียนคอก

ค่าธรรมเนียม ราย 5 ปี  500 บาท
ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนชื่อคอกในภายหลัง 100 บาท
เตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด

การโอนเปลี่ยนเจ้าของ

ค่าธรรมเนียมตัวละ 100 บาท

การแจ้งผสม

สมาชิกจะต้องแจ้งผสมสุนัขภายใน 45 วันหลังจากวันที่ทำการผสมสุนัข (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) โดยแจ้งได้ทั้งทาง โทรสาร, ทางจดหมาย, หรือมาแจ้งด้วยตนเอง
ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้แจ้งผสม ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะมีค่าปรับแจ้งผสมล่าช้า ดังต่อไปนี้

ระยะเวลาอัตราค่าปรับ (บาท)
แจ้งผสมเกินกำหนด 45 วัน เสียค่าปรับตามจำนวนลูกสุนัขตัวละ
โดยสมาชิกสามารถแจ้งผสมล่าช้าพร้อมการแจ้งเกิดลูกสุนัข แต่ต้องไม่เกิน 60 วันหลังคลอด
100
แจ้งเกิดสุนัขเกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน คิดค่าปรับเพิ่มตัวละ100
แจ้งเกิดสุนัขเกิน 180 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี คิดค่าปรับเพิ่มตัวละ500
แจ้งเกิดสุนัขเกิน 1 ปี โดยมีเหตุผลที่สมควร คิดค่าปรับเพิ่มตัวละ
( สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจดทะเบียนในกรณีไม่มีเหตุผลที่สมควร )
1,000
สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับหรือไม่รับจดทะเบียนลูกสุนัขที่ไม่แจ้งผสมและแจ้งเกิดตามกำหนดที่ผ่อนผันให้
ในกรณีที่รับขึ้นทะเบียนสมาคมฯ จะคิดค่าปรับเพิ่มอีกตัวละไม่ต่ำกว่า
1,000

 • การแจ้งผสมสุนัขในกรณีที่ผู้ผสม (Breeder) เป็นเจ้าของสุนัขตัวเมีย แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของสุนัขตัวผู้ ให้ผู้แจ้งขอสำเนาบัตรสมาชิก หรือบัตรประชาชนของเจ้าของสุนัขตัวผู้ พร้อมทั้งเซ็นรับรองการผสมพันธุ์มายื่นด้วย
 • การผสมสุนัข สมาคมฯ กำหนดอายุขั้นต่ำของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์สุนัข ดังนี้
  – สุนัขขนาดเล็ก พ่อและแม่พันธุ์ต้องมีอายุ 12 เดือนขึ้นไป
  – สุนัขขนาดกลาง พ่อและแม่พันธุ์ต้องมีอายุ 14 เดือนขึ้นไป
  – สุนัขขนาดใหญ่ (รวมทั้งในกลุ่มสุนัขใช้งาน) พ่อและแม่พันธุ์ต้องมีอายุ 18 เดือนขึ้นไป
 • การแจ้งผสม แจ้งเกิดลูกสุนัขหรือการแจ้งผสมย้อนหลัง สมาคมฯ จะรับเฉพาะสุนัขพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสมาคมฯ แล้วเท่านั้น สมาคมฯจะไม่รับแจ้งผสมและแจ้งเกิดย้อนหลังในกรณีที่สุนัขพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือมาจดทะเบียนพร้อมแจ้งเกิดลูกย้อนหลัง
  ยกเว้นจะมีเหตุผลอันสมควรอนุมัติ เช่น ผสมติดท้องมาจากต่างประเทศ อยู่ในระหว่างรอเอกสารจากต่างประเทศ หรือเหตุผลอื่น ๆ ที่เหมาะสม โดยผู้แจ้งต้องชี้แจงมาเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เพื่อพิจารณาภายหลังการรับแจ้งจดทะเบียนในกรณีเช่นนี้ขึ้นอยู่กับมติของคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นรายๆไป

การแจ้งเกิดลูกสุนัข

ต้องทำภายใน 90 วันหลังจากวันที่ลูกสุนัขเกิด (ในกรณีแจ้งผสมไว้แล้ว)
แม่พันธุ์สุนัขต้องทำการพักท้องเป็นเวลา 4 เดือนหลังจากการแจ้งเกิดลูกสุนัขครอกล่าสุด
ค่าธรรมเนียมในการตั้งชื่อลูกสุนัข และค่าธรรมเนียมใบทะเบียนตัว (REGISTRATION CERTIFICATE)  ตัวละ 150 บาท

การขอใบพันธุ์ประวัติ

 • ค่าธรรมเนียมใบพันธุ์ประวัติ 3 ชั่วอายุ (3 GENERATIONS PEDIIGREE) ตัวละ 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบพันธุ์ประวัติ 4 ชั่วอายุ (4 GENERATIONS PEDIIGREE) ตัวละ 150 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบพันธุ์ประวัติ EXPORT ตัวละ 500 บาท (สุนัขที่ขอออก EXPORT PEDIGREE จะต้องสักเบอร์ที่หูหรือท้อง หรือต้องฝังไมโครชิพ)