ระเบียบปฏิบัติสำหรับสมาชิกประเภทชมรม

By ptd At July 19, 2018
ระเบียบปฏิบัติสำหรับสมาชิกประเภทชมรมและสมาคม ของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกประเภทชมรมให้มีความเหมาะสม สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) จึงกำหนดระเบียบสำหรับสมาชิกประเภทชมรมดังนี้ 1. ชมรมที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะต้องมีสมาชิกของชมรมไม่น้อยกว่า 20 คน 2. การขอสมัครเป็นสมาชิกประเภทชมรม ให้ประธานชมรมยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายกสมาคมฯ พร้อมแนบข้อบังคับของชมรม, รายชื่อ ที่อยู่ ของกรรมการชมรมและผู้เป็นสมาชิกชมรมมากับคำขอด้วย เมื่อนายกสมาคมฯได้รับคำขอสมัครเป็นสมาขิก พร้อมทั้งข้อบังคับของชมรม รายชื่อ [...]
Read More

การพิจารณามารยาทและวินัย

By ptd At July 19, 2018
ระเบียบว่าด้วยการพิจารณามารยาทและวินัย ของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบ เอกสารระเบียบว่าด้วยการพิจารณามารยาทและวินัย 1.17 MB Download
Read More

Announcement for expired membership

By ptd At July 19, 2018
ประกาศสำหรับสมาชิกที่ขาดต่ออายุสมาชิก
Read More