ระเบียบปฏิบัติการขอออกใบ Export Pedigree

By ptd At February 8, 2020

Download แบบฟอร์มขอ Export Pedigree ได้ที่ http://kathailand.org/kathforms/

Read More

ระเบียบปฏิบัติสำหรับสมาชิกประเภทชมรม

By ptd At July 19, 2018
ระเบียบปฏิบัติสำหรับสมาชิกประเภทชมรมและสมาคม ของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกประเภทชมรมให้มีความเหมาะสม สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) จึงกำหนดระเบียบสำหรับสมาชิกประเภทชมรมดังนี้ 1. ชมรมที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะต้องมีสมาชิกของชมรมไม่น้อยกว่า 20 คน 2. การขอสมัครเป็นสมาชิกประเภทชมรม ให้ประธานชมรมยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายกสมาคมฯ พร้อมแนบข้อบังคับของชมรม, รายชื่อ ที่อยู่ ของกรรมการชมรมและผู้เป็นสมาชิกชมรมมากับคำขอด้วย เมื่อนายกสมาคมฯได้รับคำขอสมัครเป็นสมาขิก พร้อมทั้งข้อบังคับของชมรม รายชื่อ [...]
Read More

การพิจารณามารยาทและวินัย

By ptd At July 19, 2018
ระเบียบว่าด้วยการพิจารณามารยาทและวินัย ของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบ เอกสารระเบียบว่าด้วยการพิจารณามารยาทและวินัย 1 file(s) 1.17 MB Download
Read More