วิธีคำนวณคะแนน

1. การได้รับตําแหน่ง Thailand Champion

สุนัขที่จะได้รับตําแหน่ง Thailand Champion ของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) ภายใต้การรับรองของ FCI & AKU คือสุนัขที่ประกวดได้อย่างน้อย 3 C.C. และมีคะแนนรวมอย่างตํ่า 60 คะแนน จากการตัดสินโดย กรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน (ไม่ซํ้ากัน) สุนัขที่ได้ตําแหน่ง C.C. จะได้ 10 คะแนนบวกด้วยจํานวนสุนัขที่ชนะมา ในวันนั้นทั้งหมดโดยคะแนนรวมต่อครั้งจะไม่เกิน 20 คะแนน ถึงแม้ว่าจะชนะ BOB หรือ BIG ก็ตาม

คะแนน CC.Dog = 10 + Nmale – 1
คะแนน CC.Bitch = 10 + Nfemale -1
Reserve CC.Dog = Reserve CC.Bitch = 2 คะแนน
Best of Winners = 10 + Nmale +Nfemale – 1
Nmale = จํานวนสุนัขเพศผู้ในแต่ละสายพันธุ์ที่ลงประกวดงานนี้ (ไม่นับรุ่น BABY และรุ่น CH)
Nfemale = จํานวนสุนัขเพศเมียในแต่ละสายพันธุ์ที่ลงประกวดงานนี้ (ไม่นับรุ่น BABY และรุ่น CH)

ถ้า CC.Dog หรือ CC.Bitch ได้ BOB หรือ RBOB
Best of Breed = 10 + N-1
Reserve Best of Breed = 10 + N -2
N = จํานวนสุนัขในแต่ละสายพันธุ์ทั้งหมดที่ลงประกวด (รวมรุ่น Champion แต่ไม่นับรุ่น BABY)

หมายเหตุ บางครั้งจํานวนสุนัขที่ลงในสูจิบัตรอาจมีการคลาดเคลื่อนเล็กน้อยเพราะอาจมีสุนัขลงไม่ครบจํานวน ตามสูจิบัตรหรืออาจมีสุนัขลงเพิ่ม

2. วิธีคํานวณคะแนน TOP BREED

คะแนน BOB (ไม่เกี่ยวกับ C.C. หรือคะแนนทํา Th.Ch.)
BOB 10 คะแนน —-> สูตรคือ 10 + N – 1
RBOB 5 คะแนน —-> สูตรคือ 5 + N – 2
N = จํานวนสุนัขใน Breed ทั้งหมดที่ลงประกวด (ไม่นับ BABY)

ข้อสังเกต คือ ถ้าจะตรวจสอบการคิดคะแนนว่าถูกหรือไม่ ให้นําคะแนนของ BOB กับ RBOB มาลบกัน ผลต่าง จะได้เท่ากับ 6 ถ้าไม่เท่ากับ 6 ถือว่าผิด

3. วิธีคํานวณคะแนน TOP GROUP

BIG 80 คะแนน —-> สูตรคือ 80 + N – 1
RBIG 60 คะแนน —> สูตรคือ 60 + N – 2
3rd in Group 40 คะแนน —> สูตรคือ 40 + N – 3
4th in Group 20 คะแนน —> สูตรคือ 20 + N – 4
N = จํานวนสุนัขใน Group ทั้งหมดที่ลงประกวด (ไม่นับ BABY)

ข้อสังเกต คือ ถ้าจะตรวจสอบการคิดคะแนนว่าถูกหรือไม่ ให้นําคะแนนของ BIG, RBIG, 3rd BIG, 4th BIG มา ลบกัน ผลต่างจะได้เท่ากับ 21 ถ้าไม่เท่ากับ 21 ถือว่าผิด

4. วิธีคํานวณคะแนน TOP DOG

BIS 400 คะแนน —-> สูตรคือ 400 + N – 1
RBIS 300 คะแนน —> สูตรคือ 300 + N – 2
3rd in Show 200 คะแนน —> สูตรคือ 200 + N – 3
4th in Show 100 คะแนน —> สูตรคือ 100 + N – 4
N = จํานวนสุนัขทั้งหมดที่ลงประกวดในงานนั้น (ไม่นับรุ่น BABY)

ข้อสังเกต คือ ถ้าจะตรวจสอบการคิดคะแนนว่าถูกหรือไม่ ให้นําคะแนนของ BIS, RBIS, 3rd BIS, 4th BIS มาลบ กัน ผลต่างจะได้เท่ากับ 101 ถ้าไม่ได้เท่ากับ 101 ถือว่าผิด