Author: ptd

ระเบียบปฏิบัติการขอออกใบ Export Pedigree

Download แบบฟอร์มขอ Export Pedigree ได้ที่ https://kathailand.org/kathforms/

DETAIL

ระเบียบปฏิบัติสำหรับสมาชิกประเภทชมรม

ระเบียบปฏิบัติสำหรับสมาชิกประเภทชมรมและสมาคม ของสมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของสมาชิกประเภทชมรมให้มีความเหมาะสม สมาคมพัฒนาพันธุ์สุนัข (ประเทศไทย) จึงกำหนดระเบียบสำหรับสมาชิกประเภทชมรมดังนี้ 1. ชมรมที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะต้องมีสมาชิกของชมรมไม่น้อยกว่า 20 คน 2. การขอสมัครเป็นสมาชิกประเภทชมรม ให้ประธานชมรมยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อนายกสมาคมฯ พร้อมแนบข้อบังคับของชมรม, รายชื่อ ที่อยู่ ของกรรมการชมรมและผู้เป็นสมาชิกชมรมมากับคำขอด้วย เมื่อนายกสมาคมฯได้รับคำขอสมัครเป็นสมาขิก พร้อมทั้งข้อบังคับของชมรม รายชื่อ [...]
DETAIL